Text Popover

We can add popover content on selected text in WordPress block it's available on all…


chinteshprajapati 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.7 Đã cập nhật 2 năm trước

Popover Tool

We can add popover content on selected text in wordpress block it's available on all…


Chintesh Prajapati 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.18 Đã cập nhật 4 năm trước