WP Testimonial Widget

This plugin is for creating testimonials & display using Widget & Shortcodes on front end…


Stark Digital 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.24 Đã cập nhật 6 năm trước

Testimonial

Add testimonial to your blog posts.


IndiaNIC 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 10 năm trước