WP Terms as Posts

This plugin adds a simple CSS stylesheet and a bit of JS in order to…


David Navia Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.11 Đã cập nhật 2 năm trước

Allow Html In Terms

Allow HTML in terms (category, tag) descriptions.


Rajdip Sinha Roy Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.9 Đã cập nhật 2 năm trước

Janey AI

Janey is an AI-powered tool that helps content creators easily tag, find free stock photos,…


sepiariver Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.15 Đã cập nhật 3 năm trước

WordPress Backend Terms Filter

PLugin add filter field to admin backend taxonomy terms list to select categories in faster…


Evgen "EvgenDob" Dobrzhanskiy Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.18 Đã cập nhật 4 năm trước

Re-trigger Scheduled Posts

Originally adapted from Scheduled Post Trigger to be more resource efficient.


Landon Otis Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.3 Đã cập nhật 5 tháng trước