WP Terms as Posts

This plugin adds a simple CSS stylesheet and a bit of JS in order to…


David Navia Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.12 Đã cập nhật 3 năm trước

Allow Html In Terms

Allow HTML in terms (category, tag) descriptions.


Rajdip Sinha Roy Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.10 Đã cập nhật 2 năm trước

Janey AI

Janey is an AI-powered tool that helps content creators easily tag, find free stock photos,…


sepiariver Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.16 Đã cập nhật 3 năm trước