WPTerm

An xterm-like plugin to run non-interactive shell commands.


Jerome Bruandet 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Blog Terminal

Blog Terminal provides a terminal-like box for embedding terminal commands within pages or posts.


Radek Sprta 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.7 Đã cập nhật 2 năm trước

SimTerm

Make demos of your terminal commands and output in an attractive way.


Gaspar Fernández 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.26 Đã cập nhật 7 năm trước

Terminal Block

Display rich text in a terminal window.


Suzen Fylke 90+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 9 tháng trước

WP-Terminal

WP-Terminal provides a terminal-like box for embedding terminal commands within pages or posts.


Mariano Simone 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.9.2 Đã cập nhật 13 năm trước

WP-ShkShell

WP-ShkShell provides a terminal-like box for embedding terminal commands within pages or posts. It also…


shk.schneider 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 12 năm trước

Terminal Africa

Terminal Africa Shipping Method Plugin for WooCommerce


Terminal 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 3 giờ trước

Ingenico Server Integration Plugin

Plugin demonstrates a way to integrate Ingenico terminals with your WordPress/WooCommerce website. Ingenico fiscal terminals…


BigDotSoftware Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.7 Đã cập nhật 2 năm trước