Post Templator

シンプルなテンプレートによる投稿作成機能。


HIROKI KANDA Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.4 Đã cập nhật 9 tháng trước

Mailto Templates

Enables you to create email links that load differently depending on who visits the page,…


Jenna Murrell Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.13 Đã cập nhật 3 năm trước