Discord Display

Provides a simple native widget for displaying your Discord server


Daniel J Griffiths 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.26 Đã cập nhật 4 năm trước

Team Speek widget

Widget for entering team speek from your website


Dawid Urbański 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 7 năm trước

TSViewerWidget

Show your teamspeakserver as a widget in your wordpress-sidebar.


Marc Kemper, mkemper@marc-kemper.com 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.3 Đã cập nhật 14 năm trước