Post Category Advanced

Create relationships between post categories and tags, and more.


all-wp.com Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 8 tháng trước

WP Default Feature Image

Giúp bạn chọn ảnh đại diện mặc định cho bất kì các loại bài viết,…


Duc Bui Quang Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với v4.9.2 Đã cập nhật 5 năm trước

Contextual Category Widget

A WordPress widget showing the description of the first category in the single post currently…


Vincenzo Russo Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.18 Đã cập nhật 4 năm trước

States Map US

The interactive map will display information for each US state in a pop-up window.


YMC Cor Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 1 tuần trước

Exclude Children

This simple plugin will hide posts from children categories


Igor wmig Maranchak Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.18 Đã cập nhật 3 năm trước