JSONLD Semantic Tags

Semantic Tags plugin provides you everything you need to create and semantically markup your Tags.


Dean Williams Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

Ajax Load More for Terms

Ajax Load More extension that adds compatibility for infinite scrolling WordPress terms using a term_query.


Darren Cooney Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.0 Đã cập nhật 4 tuần trước