MDT Google News

Generate a standard Google News feed as well as feeds for categories and post tags…


Metro.co.uk Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

Archive Pages in Search Lite

Displays archive pages for categories, tag, author, custom post types, custom taxonomies archives when searching…


Mohamad Khaled Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Allow Html In Terms

Allow HTML in terms (category, tag) descriptions.


Rajdip Sinha Roy Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

WP Term Manager

WP Term Manager helps users clean up or hide terms for easier administration.


Landon Otis Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 12 tháng trước

Newer Tag Cloud

A small plugin providing a neat tag cloud feature. Inspired by New Tag Cloud.


Daniel Pock (Liquid Web) Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.18 Đã cập nhật 3 năm trước