WP System Information

Show WordPress Site, Current Theme, active plugin and server related information, php info, file &…


Nurul Amin 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 6 tháng trước

Dashboard System Info

Display system information on the administration dashboard page.


Jáchym Kellar Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tháng trước