AP Twig Bridge

AP Twig Bridge makes it possible to create templates for WordPress using Twig template engine.


Denis Voytyuk 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 8 năm trước

Motiforms

Motiforms is a WordPress plugin provided for creating forms programmatically using Symfony framework.


Motivast Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.12 Đã cập nhật 2 năm trước