Light Poll

Light Poll – WP plugin for vote. With the plugin, you can quickly create a…


Dmytro Popov Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.8 Đã cập nhật 2 năm trước

5 Emotions

Wordpress Plugin for 5 Emotions. This plugin lets you embed a widget for instant user…


5 Emotions Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.8 Đã cập nhật 2 năm trước

fobi chatbot

A plugin that allows you to easily create and include chatbots to your wordpress installation.


Orlando Wenzinger, Itzik Gili Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 5 năm trước

Surmetric Surveys

A WordPress plugin that allows you to post a survey/poll to your WordPress site.


Sophware Enterprises Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 5 năm trước

Feedback Form Users

Just Install and survey from users and get feedback from users. Simple but flexible.


Md. Shahinur Islam Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 5 tháng trước