Text Replace

Replace text with other text. Handy for creating shortcuts to common, lengthy, or frequently changing…


Scott Reilly 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.10 Đã cập nhật 2 năm trước