Push Message To WeChat

基于PushBear服务提供WordPress内容更新微信订阅推送的插件


沈唁 Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 7 tháng trước

th23 Subscribe

Keep your users informed: Offer them to subscribe for notifications via mail upon updates (new…


Thorsten Hartmann (th23) Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 4 tháng trước