WP Stickit

WP Stickit makes header, sidebar, or anything sticky.


Nazmul Sabuz 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.9 Đã cập nhật 2 năm trước

Sticky Sidebar

Make a sticky sidebar and place it anywhere with shortcode.


Kjeld Hansen 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.32 Đã cập nhật 8 năm trước

Sticky Menu

Make a menu or element sticky.


Kjeld Hansen 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.32 Đã cập nhật 8 năm trước