Dashboard Sticky Notes

This plugin adds the functionality to add sticky notes into the dashboard.


Hiroaki Miyashita 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.15 Đã cập nhật 4 năm trước

ASN(Admin Sticky Notes)

ASN(Admin Sticky Notes) is use for creating notes during your admin side work. it help…


Farhan Girach Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.25 Đã cập nhật 6 năm trước