Sortable Sticky Posts

Adds drag and drop Sticky Post sorting to the Settings > Reading Page. WordPress likes…


Aaron Brazell 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6-beta1 Đã cập nhật 11 năm trước