WPGatsby

WPGatsby is a free open-source WordPress plugin that optimizes your WordPress site to work as…


GatsbyJS, Jason Bahl, Tyler Barnes 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

QuantCDN

QuantCDN static site generator and edge integration. Push a static export of your Wordpress site…


Stuart Rowlands 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.1 Đã cập nhật 1 tháng trước