Springest oEmbed

Wordpress plugin that adds support for embedding Springest review widgets via oEmbed.


Springest 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.40 Đã cập nhật 10 năm trước