Debug Bar for Sophi

Extends the Debug Bar plugin for the Sophi.io Site Automation service.


10up Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

Sophi

WordPress VIP-compatible plugin for the Sophi.io Site Automation service.


10up Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 3 tuần trước