Social Share

Simple Social Sharing widget.


Agnel Waghela 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 11 năm trước

xShare

This plugins easily lets you add social share and Buffer buttons on your website. It…


rainastudio Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.12 Đã cập nhật 3 năm trước