Social Menu

Displays a social menu using plain CSS.


SEO Themes 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.17 Đã cập nhật 3 năm trước

Simple Social Menu

Embedding your social accounts to your Awesome WordPress Site!


Kirill Shur(SureCode Marketing) Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.6 Đã cập nhật 1 năm trước