Social Media Widget

Social media widget is a simple plugin to show social icons in your site sidebar…


SuperHero Plugins 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.31 Đã cập nhật 8 năm trước

Custom Social Media Widget

This plugin allows the end user to upload a header logo , google analytical code…


Vishit Shah 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.4 Đã cập nhật 11 tháng trước

Jumbo Share

Add Mashable.com like social share bar to your web site.


WP Maniax 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.33 Đã cập nhật 8 năm trước