Lightweight Social Icons

Đang tìm cách đơn giản để thêm social icon vào widget? Chọn kích cỡ và…


Thomas Usborne 60.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.11 Đã cập nhật 3 năm trước

AccessPress Social Icons

Add social media icons on your site | select from pre-designed sets or upload your…


AccessPress Themes 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

Fuse Social Floating Sidebar

This plugin allows you to add social media floating sidebar icons connected with your social…


Daniyal Ahmed 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

ThemeZee Widget Bundle

A collection of useful widgets, neatly bundled into a single plugin.


ThemeZee 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

WP Social Widget

A widget to add links of social networking sites.


catchsquare 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Top 25 Social Icons

Top 25 Social Icons is an easy to use, customizable way to display social icons…


Vyas Dipen 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.4 Đã cập nhật 8 tháng trước

Social Icon Widget

Social Icon Widget is an awesome widget to display your social prfile links by social…


Mostafiz Shamim 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.21 Đã cập nhật 5 năm trước

Personal Contact Info Widget

Add a custom Widget to display your profile photo, social media links and contact information.


Juan Sanchez Jr. 800+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.20 Đã cập nhật 5 năm trước

WP Sticky Social

Plugin display sticky bar with icons and links your socials profiles.


Vladislav Musilek 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.37 Đã cập nhật 8 năm trước

Social Toolbar

Plugin for adding a highly customizable toolbar with color selection, social network icons, recent tweet…


DaddyDesign 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.36 Đã cập nhật 8 năm trước

Contact Us Page

Create your contact page in seconds with a contact form, map, social icons and your…


Mattias Jönsson 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.28 Đã cập nhật 7 năm trước

Nino Social Connect

Quickly Links Social Media Icons to Your Social Media Profiles.


ninotheme.com 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.37 Đã cập nhật 8 năm trước

Conversions Extensions

Adds homepage sections, one click demo imports, social icons, and other features to Conversions theme…


uniquelylost 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 4 tháng trước