Lightweight Social Icons

Đang tìm cách đơn giản để thêm social icon vào widget? Chọn kích cỡ và…


Thomas Usborne 60.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.12 Đã cập nhật 3 năm trước

AccessPress Social Icons

Add social media icons on your site | select from pre-designed sets or upload your…


AccessPress Themes 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 9 tháng trước

Social Icon Widget

Social Icon Widget is an awesome widget to display your social prfile links by social…


Mostafiz Shamim 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 5 năm trước

Simple Social Icon Widget

License GPLv2 or later License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html Social Icon Widget is a very simple. Easily…


Md. Shafiqul Islam 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.34 Đã cập nhật 7 năm trước

SX Social Icons

SX Social Icons provides you with an easy way to display various popular social icons…


Sabri El Gueder 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.29 Đã cập nhật 7 năm trước

Social Repeater Widget

A simple and nice plugin to add simple social icons and profile link, which allows…


Shabab Ahmed Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.11 Đã cập nhật 2 năm trước