Lightweight Social Icons

Đang tìm cách đơn giản để thêm social icon vào widget? Chọn kích cỡ và…


Thomas Usborne 60.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.7 Đã cập nhật 2 năm trước

AccessPress Social Icons

Add social media icons on your site | select from pre-designed sets or upload your…


AccessPress Themes 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.3 Đã cập nhật 7 tháng trước

Social Icon Widget

Social Icon Widget is an awesome widget to display your social prfile links by social…


Mostafiz Shamim 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.18 Đã cập nhật 4 năm trước

Simple Social Icon Widget

License GPLv2 or later License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html Social Icon Widget is a very simple. Easily…


Md. Shafiqul Islam 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.30 Đã cập nhật 6 năm trước

SX Social Icons

SX Social Icons provides you with an easy way to display various popular social icons…


Sabri El Gueder Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.25 Đã cập nhật 5 năm trước

Social Repeater Widget

A simple and nice plugin to add simple social icons and profile link, which allows…


Shabab Ahmed Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.6 Đã cập nhật 11 tháng trước