rtWidgets

This installs multiple custom widgets in one activation. All the custom widgets are translation ready.


rtCamp 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với WordPress 4.0 Đã cập nhật 8 năm trước