Branded SMS Pakistan

Branded SMS Pakistan – WooCommerce plugin will allow you to send Branded or Short Code…


H3 Technologies (Pvt.) Limited 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Notify for WooCommerce

Notify for WooCommerce adds the ability to send SMS notifications for every status of the…


notify Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.6 Đã cập nhật 1 năm trước

SB SMS Sender

Send SMS to client using SMS club.


SB-development Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.6 Đã cập nhật 1 năm trước

Turbo SMS

Add Instant Order Status SMS Notifications Feature To Your Site


Turbo SMS Technical Department Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 12 tháng trước

New Post SMS Notifications

Sends SMS notifications to your clients for new post status changes. You can also receive…


mbomnda @ Free SMS Bulk SMS API Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.12 Đã cập nhật 2 năm trước