Orion SMS OTP Verification

SMS/OTP verification and Notification for all forms via Twilio or MSG91. So user can't submit…


Imran Sayed, Smit Patadiya 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.13 Đã cập nhật 3 năm trước

SMSPILOT.RU WooCommerce

SMS уведомления о заказах WooCommerce через шлюз SMSPILOT.RU


SMSPILOT.RU 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

mNotifySMS WooCommerce

A plugin to send SMS notification to both buyer and seller related to order status…


mNotify 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.0 Đã cập nhật 3 năm trước

Bulk SMS Notification

Bulk SMS Notification plugin sends SMS in bulk. Bulk SMS Notification sends bulk SMS based…


miniOrange 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.5 Đã cập nhật 1 năm trước

WEBSMS.RU WooCommerce

SMS уведомления о событиях WooCommerce через шлюз WEBSMS.RU


WEBSMS.RU Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.11 Đã cập nhật 3 năm trước

WEBSMS.RU WordPress

SMS уведомления о событиях WordPress через шлюз WEBSMS.RU


WEBSMS.RU Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.11 Đã cập nhật 3 năm trước