jQuery Smooth Scroll

Activate the plugin for smooth scrolling and smooth "back to top" feature.


Digital Liberation 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.9 Đã cập nhật 2 năm trước

Wt Smooth Scroll

Activate the plugin for smooth scrolling and smooth "back to top" feature.


Woasim Talokdar Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.9 Đã cập nhật 1 năm trước