SlideShare for WordPress by Yoast

Easily embed SlideShare presentations into your WordPress posts by using the SlideShare WordPress.com embed code.


Team Yoast 10,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

Presenter

Slideshow presentations made simple on WordPress. Design each slide as you would a post using…


Aaron D. Campbell 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 4 tháng trước