SlideShare for WordPress by Yoast

Easily embed SlideShare presentations into your WordPress posts by using the SlideShare WordPress.com embed code.


Team Yoast 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 5 tháng trước

Presenter

Slideshow presentations made simple on WordPress. Design each slide as you would a post using…


Aaron D. Campbell 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 8 tháng trước