microSlider

Fast and simple WordPress image slider plugin. You can use it to add multiple image…


Nikola Tomic Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 1 tháng trước

Featured Lyth Slide

Easy to use WordPress slide plugin for featured post with thumbnail and nice Breaking animation.


Lythium Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.15 Đã cập nhật 3 năm trước