WP Offscreen Navigation

Simple to use slide out menu (like mobile Facebook, Gmail, etc.)


Cozmoslabs, Cristian Antohe 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 11 năm trước

Slide Nav

Responsive Android Navigation Drawer style wordpress mobile menu.


Kazi Shiplu 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.20 Đã cập nhật 5 năm trước