Ultimate Slack Notifications

Notify your team members with each WordPress site activities by sending customized messages into Slack…


PLuginsPal 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4 or higher Đã cập nhật 6 năm trước

CBX WP Slack

Slack Notification for Wordpress


Codeboxr 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.15 Đã cập nhật 3 năm trước