Sitelinks Search Box

Adds the JSON-LD schema.org markup for the "Google Sitelinks Search Box" on the homepage.


Apasionados.es 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.5 Đã cập nhật 1 năm trước