PRyC WP: Google Sitelinks Search Box snippest

Plugin add to homepage code required to activate new Sitelinks Search Box @ Google search


PRyC 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.3 Đã cập nhật 4 tháng trước