WP System Information

Show WordPress Site, Current Theme, active plugin and server related information, php info, file &…


Nurul Amin 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.4 Đã cập nhật 1 năm trước

Site Info

WordPress dashboard widget displaying the main site info.


Rami Yushuvaev 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.24 Đã cập nhật 6 năm trước