Simple Export Page

Export one or more page or any custom post types using bulk action, so it…


Ervan Nur Adhitiya Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 6 tháng trước

Send Plain Mail

Type and send emails using the Send Plain Mail plugin! No confusion, no hassle. Even…


Plain Plugins Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

SquareFox Save Shortcut

Keyboard shortcut — CTRL + S or COMMAND + S to save


squarefox - Maurix Suarez Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.18 Đã cập nhật 2 năm trước