Widget Disable

Disable sidebar and dashboard widgets with an easy to use interface.


required 10,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 4 tháng trước