Widget Disable

Disable sidebar and dashboard widgets with an easy to use interface.


required 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 8 tháng trước