Easy Sidebar Menu Widget

Add WordPress Dropdown Menu Widget easily! Upgrade your sidebar menus to responsive dropdown widget now!


phpbits 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.24 Đã cập nhật 6 năm trước

Sidebar Menu Widget

Easily add a sidebar menu to your widgetable sidebar. With this plugin you can create…


Weblounge inc. 800+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 8 năm trước