ShowTime Slideshow

This plugin displays all images attached to a post/page as an animated slideshow.


Paul Schroeder 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.8.6 Đã cập nhật 14 năm trước