Author: Munzir

A simple shoutbox with accordion option and customizable through admin panel.


Munzir 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 10 năm trước

Shouty

Shouty is a shoutbox powered by AJAX that you can add anywhere using shortcode which…


Gungor Budak 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.33 Đã cập nhật 8 năm trước

Lil'Omi Shoutbox

Instantly add an ajax shoutbox to your Wordpress or BuddyPress site. Lets your visitors leave…


gdeglin 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 13 năm trước

PGreca Chat

Live Chat Plugin for Wordpress Websites. 100% FREE.


PGreca Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.24 Đã cập nhật 7 năm trước

GetShoutbox

GetShoutbox is a WP plugin to easily add a real time shoutbox chat into your…


Proxymis Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.5 Đã cập nhật 1 năm trước