Software License Manager

Create and manage license keys for your software applications easily


Tips and Tricks HQ 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

Digital License Manager

Easily manage and sell your digital licenses through your WordPress website


Darko Gjorgjijoski 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

WPLicense It

Sell and manage license keys for WordPress Applications (Plugins and Themes)


Devllo Plugins Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 1 tháng trước