WP-SEOstats

Add SEO stats to the Admin Toolbar in every page/post and also in the edit…


DrMosko 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.0 Đã cập nhật 8 năm trước

Post-Analytics

Add Google Analytics Statistics on Admin Edit Screen for Posts and Pages.


DrMosko 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.0 Đã cập nhật 8 năm trước