Big Mailer – SendGrid

Overwrites the native wp_mail function and uses sendgrid servers to send emails


Arian Khosravi, Norik Davtian 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 11 năm trước