SMS Gateway

Добавляет к Woocommerce возможность отправлять SMS с использованием своего Android телефона


oruskade 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.22 Đã cập nhật 6 năm trước

dlb's Send-A-Link

dlb's Send-A-Link allows visitors to send someone an email containing a link to the post…


Dave Bezaire 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.18 Đã cập nhật 4 năm trước

SMS for WordPress

SMS for WordPress (sms4wp) 플러그인으로 워드프레스에서 문자메시지를 전송할 수 있습니다.


sms4wp.com 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.15 Đã cập nhật 4 năm trước

Wallmessage

Wallmessage plugin for WordPress allows you to experience faster and better communication with your users,


wm Group Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 1 năm trước

Send Plain Mail

Type and send emails using the Send Plain Mail plugin! No confusion, no hassle. Even…


Plain Plugins Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.15 Đã cập nhật 3 năm trước