Showpass WordPress Extension

List events, display event details and products. Use the Showpass purchase widget seamless purchases with…


Showpass / Up In Code Inc. 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 3 tháng trước

Eventish WP Widget

This plugin displays your www.eventish.com events list in your WordPress based website as a sidebar…


Eventish Team Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 9 năm trước