App Service Info for Azure

Adds a Microsoft Azure App Service deployment identifier to the footer of the admin section.


Haig Didizian 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.23 Đã cập nhật 6 năm trước