WooCommerce Safe2Pay Gateway

The WooCommerce Safe2Pay Gateway plug-in enabled integration with WooCommerce and the Safe2Pay Payment Gateway (for…


Iman Biglari, DataQuest PTY Ltd. Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Safe2Pay Gateway Notifications

This plug-in sends a notification whenever a payment is made through Safe2Pay payment gateway


Iman Biglari, DataQuest PTY Ltd. Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

Safe2Pay Hosted Payment Page

The Safe2Pay Hosted Payment Page plug-in enables integration with Safe2Pay Payment Gateway (for Australian Merchants).


Iman Biglari, DataQuest PTY Ltd. Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.3 Đã cập nhật 4 tháng trước