Cyr to Lat reloaded – transliteration of links and file names

Plugin converts Cyrillic, Georgian and Greek links and file names to Latin characters. This is…


Webcraftic 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.7 Đã cập nhật 10 tháng trước