PHP Execution

The PHP Execution plugin allows embedding php code inside of posts and pages.


Nicolas Zeh 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.8.3 Đã cập nhật 13 năm trước

Campo RUT para CF7

Agrega un campo de tipo RUT (Chileno) a Contact Form 7. Este plugin depende de…


Nelson Valenzuela 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.0 Đã cập nhật 1 tháng trước