Russian Currency Chart

Плагин добавляет виджет с недельным графиком курса евро и американского доллара по Центробанку.


artbelov Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.23 Đã cập nhật 5 năm trước