Russian Currency

Виджет с официальными и биржевыми курсами валют.


Flector 700+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 3 tuần trước

Cbr Currency

Show exchange rate Central Bank Russian Federation RUR, RUB, EUR, USD. Виджет курса валют ЦБ…


f4ber 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 12 năm trước

CbrRate

Show currency exchange rate Central Bank of Russia Виджет курса валют ЦБ РФ на текущий…


selikoff 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.40 Đã cập nhật 9 năm trước

RusCurrency

Show the exchange rate of The Central Bank of the Russian Federation.


vHv 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 13 năm trước

MoExRate

Show currency rate of Moscow Exchange Виджет курса валют МБ РФ на текущий день.


selikoff 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.40 Đã cập nhật 9 năm trước